CAMERA ĐẦU THU

ĐẦU GHI NVR 32 KÊNH


Xem chi tiết

ĐẦU GHI NVR 32 KÊNH

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 12 Megapixels – Hỗ trợ 1-cổng HDMI, 1-cổng VGA, HMDI độ phân giải tới 4K(3840×2160)...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Hộ phân giải ghi lên đến 12 Megapixels – Hỗ trợ 2-ch HDMI, VGA 2-ch, HMDI1 lên đến độ...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Hộ phân giải ghi lên đến 12 Megapixels – Hỗ trợ 2-ch HDMI, VGA 2-ch, HMDI1 lên đến độ...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI CAO CẤP NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI CAO CẤP NVR

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Độ phân giải ghi tới 6 Megapixels – Cổng ra HDMI và đầu ra VGA với độ phân giải...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI CAO CẤP NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI CAO CẤP NVR

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Độ phân giải ghi tới 6 Megapixels – Cổng ra HDMI và đầu ra VGA với độ phân giải...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI EMBEDDED NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI EMBEDDED NVR

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 8 Megapixels – Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1-cổng VGA độ phân giải 1920×1080P –...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI EMBEDDED NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI EMBEDDED NVR

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 8 Megapixels – Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1-cổng VGA độ phân giải 1920×1080P và...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 6MP – Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P – Hỗ trợ 32...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 6MP – Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P – Hỗ trợ 16...
Xem chi tiết